Category: Broker

Home / Broker
CopyTrade
Post

CopyTrade

เปิดบัญชีกับ Forex4you Forex4you  shrae4you เปิดดำเนินการธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2007 ก่อต้ังมาแล้วกว่า 10 ปี เป็นบริการ online trading Forex4you ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปกฏระเบียบของ Fianancial Services Commission (FSC) ซึ่งทำให้นโยบายการดำเนินงานต่างๆ ค่อนข้างเข้มงวด และไว้ใจได้เลย อีกทั้งงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบทุกปีจาก KPMG Baltics ซึ่งถือเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับต้นๆ ของโลก ใบอนุญาตที่ได้รับForex4you และ Share4you (Copy Trade) มีเครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นของ “E-Global Trade & Finance Group, Inc.” • Financial Services Commission (FSC) : ใบอนุญาตเลขที่ SIBA/L/12/1027 คุณสมบัติเด่นของ Forex4you ประเภทบัญชีอยู่ 5 ประเภท  สเปรดต่ำ เริ่มต้นที่ 2 pip บัญชีโปร คอมมิชชั่น 10 USD...